Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » İçsel ve Dışsal Öfke

İçsel ve Dışsal Öfke

Kardeşinden nefret eden katildir. Hiçbir katilin sonsuz yaşama sahip olmadığını bilirsiniz. (1.Yu. 3:15)

4. gün, öfkenin cinayetle ahlaki açıdan eşdeğer olduğunu ama İsa’nın, öfkeli yürekleri ve kötü sözleriyle Tanrı’nın huzurunda suçlu çıkanlara kurtuluş sunduğunu öğrendik.

Burada Elçi Yuhanna, Rab’bin öğretişini tekrarlıyor. Birisine karşı öf- kelenmeye benzer bir şekilde birisinden nefret etmek, o kişiyi katletmek- tir. İsa’nın sözleriyle elçisi Yuhanna’nın sözlerini birleştirdiğimizde, öfke ve nefret sözcüklerinin eş anlamlı olduğunu görürüz. Nefret, tıpkı öfke gibi içsel cinayettir ve o da yargıyı hak etmektedir. Hem nefretimizde hem de öfkemizde, daha sonra göreceğimiz gibi, öfkelendiğimiz kişiye karşı Tanrı’yı ve yargıcı oynarız. Zihnimizde belki o kişinin derhal yaşamımız- dan yok olmasını dilemesek de, yolumuzdan çekilmesini dileriz.

Eğer Tanrı’nın sadece öfkenin dışsal ifadelerini yasakladığını sanıyor- sak, İsa ve Yuhanna bizi düzeltmektedir. Yüreği, yani inançlarımızı, ni- yetlerimizi, tutumlarımızı ve eğilimlerimizi görmezden gelen her görüş Kutsal Kitap Hristiyanlığından eksik kalır. İnsanlar dış görünüşe bakar- lar; oysa Tanrı yüreği yargılar.

Bugünkü ayet, öfkeyle ve hatta nefretle mücadele ediyorsanız, Hristi- yan olmadığınızı söylüyor mu? Hayır. Elçi Yuhanna nefret duygularının ya da öfkeli ifadelerin zaman zaman kendini göstermesinden söz etmi- yor. Hiçbirimizin günahsız olmadığını biliyor (bkz. 1.Yu. 1:8, 10). Bunun yerine, iman kardeşimize karşı katı, inatçı, tövbesiz ve kasıtlı bir nefret tutumundan söz ediyor. Böyle bir tutum, Mesih’i takip edenlere Tanrı’nın Ruhu’nun verdiği yeniden doğuşa karşıttır. Böyle bir kişi sonsuz yaşama yabancıdır.

Peki Mesih’e ait olan ve sonsuz yaşama sahip olan bizlere ne demeli? Nefretle dolu her düşüncenin, sözün, eylemin ya da arzunun, Tanrı’nın gözünde canice olduğunu kabul etmeliyiz. Günahımızı küçük göstermemeli, ona mazeret bulmamalı veya onu haklı çıkarmaya çalışmamalıyız. İmanlılar olarak günah işlediğimiz zaman bilinmeyen bir ilaha karşı de- ğil, kendi Babamız’a, Oğlu’nu ve Ruhu’nu bize veren, bizi tümüyle ve son- suzca seven Tanrı’ya karşı günah işlemiş oluyoruz. Bu anlamda, günahı- mız imansız birisi tarafından işlenen aynı günahtan görece daha kötüdür.

Bu da bizi merhamet için Mesih’e koşmaya davet eder. 1. Yuhanna’nın tanımladığı Müjde sağlayışını dinleyin: “Ama günahlarımızı itiraf eder- sek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötü- lükten arındıracaktır. Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Baba’nın önünde savunur. O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımı- zı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır” (1.Yu. 1:9; 2:1-2).

Düşünün: Günahlı öfkenizi küçük gösteriyor, ona mazeret bulu- yor ya da onu haklı çıkarıyor musunuz? Bunu yaptığınız zaman, kötülük yapmak için vicdanını görmezden gelen ya da bahane bulan bir katil gibi yaşıyorsunuz.

Düşünün: Elçi Yuhanna, kurtulduklarını bilen kişilere güvence vermek için yazıyor. Onların gerçekten Mesih’e ait olduklarını onaylayacak kanıtlar sunuyor. 1. Yuhanna 5:13’ü okuyun ve mek- tupta daha önce yazdığı “bunların”, mektubun genel amacına uygun şekilde imanlılara nasıl güvence verdiğini düşünün. An- cak bugünkü ayetimiz, imanlı kardeşlerimize karşı nefretimizin, sonsuz yaşam hakkımızı sorguya çektiğini öne sürmektedir.

Harekete Geçin: Bir kişiye ya da duruma karşı hissettiğiniz öf- keli düşüncelerin her birini alın. Hem halihazırda hissettiğiniz düşünceleri hem de bugünkü durumların uyandırmasını bekle- diğiniz düşünceleri alın. Bunların her birini “canice bir düşün- ce”, layık oldukları şekilde isimlendirin ve Rab’be itiraf edin. Tanrı’nın taze bağışlamasını alın ve bir dahaki sefere kendinizi denetlemeniz için O’ndan yardım dileyin.